Regulamin Sklepu Internetowego

„TERRAVITA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w PoznaniuMając na uwadze, że spółka „TERRAVITA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Szarych Szeregów 48, 60-462 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028540, NIP 7810009491, REGON 630013822, o kapitale zakładowym w wysokości 62.589.000,00 zł, prowadzi sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.terravita.pl, postanawia się co następuje.

 

 

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający założenie Konta;

 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający składanie Zamówień;

 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z Usług elektronicznych; osoba fizyczna nie mająca ukończonych 18 lat lub nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych na złożenie zamówienia musi mieć zgodę przedstawiciela ustawowego/opiekuna;

 5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z „TERRAVITA” sp. z o.o. w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Konto – Usługa elektroniczna będąca oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiorem danych i ustawień Klienta związanych z korzystaniem przez Klienta z usług świadczonych przez „TERRAVITA” sp. z o.o. w ramach Sklepu internetowego.

 7. Polityka Prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym określający zasady przetwarzania i ochrony przez „TERRAVITA” sp. z o.o. danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem przez nich z Usług elektronicznych;

 8. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – potwierdzenie przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta, określające w szczególności numer Zamówienia, wyszczególnienie zamówionych Produktów z podaniem ich ceny i ilości, wybrany sposób zapłaty a także sposób doręczenia, ze wskazaniem adresu na który winno ono nastąpić;

 9. Produkty – towary, które Klient może nabyć od „TERRAVITA” sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu internetowego;

10.    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;

11.    Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez „TERRAVITA” sp. z o.o., znajdujący się pod adresem www.sklep.terravita.pl prowadzący sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet;

12.    TERRAVITAsp. z o.o. – spółka „TERRAVITA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Szarych Szeregów 48, 60-462 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028540, NIP 7810009491, REGON 630013822, o kapitale zakładowym w wysokości 62.589.000,00 zł;

13.    Umowa o prowadzenie Konta – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta, zawierana między Klientem a „TERRAVITA” sp. z o.o. w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;

14.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana między Klientem a „TERRAVITA” sp. z o.o. w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;

15.    Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez „TERRAVITA” sp. z o.o. na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, polegające na możliwości założenia i posiadania Konta lub na możliwości dokonywania zakupów na podstawie składanych Zamówień;

16.    Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

17.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

18.    Zamówienie – zamówienie zakupu określonego Produktu złożone przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów oraz cenę zamówionych Produktów, formę płatności za zamówione Produkty i sposób dostawy zamówionych Produktów.

§ 2
Zasady korzystania z Usług elektronicznych

1.       Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia Usług elektronicznych przez „TERRAVITA” sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.       Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, zaakceptowania i stosowania jego postanowień przed rozpoczęciem korzystania z Usług elektronicznych.

 1. Niniejszy Regulamin adresowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami , jak i Klientów nie będących Konsumentami, chyba że w Regulaminie wyraźnie wskazano, że dane postanowienie dotyczy tylko Konsumentów albo tylko osób nie będących Konsumentami.

 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią każdej Umowy o prowadzenie Konta i Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 4. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Usług elektronicznych jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz komputera lub innego urządzenia posiadającego odpowiednie oprogramowanie umożliwiające przeglądanie sieci Internet.

§ 3

Zakładanie i posiadanie Konta

1.       Założenie i posiadanie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

2.       W celu założenia Konta konieczne jest wykonanie następujących czynności:

a)          wypełnienie Formularza rejestracyjnego, w którym Klient podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko oraz opcjonalnie płeć i datę urodzenia) , a także adres e-mail i hasło, które będzie używane do logowania się do Konta,

b)         wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności,

c)          potwierdzenie zamiaru założenia Konta poprzez kliknięcie pola „Zapisz”.

3.       Klient może założyć dowolną liczbę Kont, jednakże konkretny adres e-mail Klienta może być przyporządkowany tylko do jednego Konta. Oznacza to, że w przypadku zakładania więcej niż jednego Konta, Klient do każdego z tych Kont musi podać podczas rejestracji różne adresy e-mail.

4.       Przy zakładaniu Konta Klient ma możliwość wyrażenia dodatkowo zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w formie newsletterów. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, a zgoda taka może być w każdym czasie odwołana poprzez wysłanie oświadczenia w tym zakresie na adres mailowy: sklep@terravita.pl

5.       Pierwsze logowanie się do Konta odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail i hasła podanego przez Klienta przy zakładaniu Konta. Po zalogowaniu do Konta, Klient może zmienić adresu e-mail lub hasło używane do logowania.

6.       Z chwilą założenia Konta pomiędzy Klientem a „TERRAVITA” sp. z o.o. zostaje zawarta Umowa o prowadzenie Konta. Treść Umowy o prowadzenie Konta regulowana jest postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.       Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony.

8.       Umowa o prowadzenie Konta może być rozwiązana przez Klienta w dowolnym momencie bez podawania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym w drodze jednostronnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać wysłane:

a)       na adres: „TERRAVITA” sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 48, 60-462 Poznań – w przypadku oświadczenia składanego w formie pisemnej,

b)       na adres: sklep@terravita.pl – w przypadku oświadczenia składanego drogą elektroniczną.

9.       W przypadku Umowy o prowadzenie Konta zawartej z Klientem będącym Konsumentem, „TERRAVITA” sp. z o.o. może rozwiązać taką umowę z ważnych przyczyn z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Jako ważne przyczyny traktowane będą następujące sytuacje:

a)          naruszanie przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,

b)         korzystanie z Konta przez osoby trzecie,

c)          odwołanie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi prowadzenia Konta,

d)         zaprzestanie przez „TERRAVITA” sp. z o.o. świadczenia Usług elektronicznych.

10.    W przypadku Umowy o prowadzenie Konta zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem, „TERRAVITA” sp. z o.o. może rozwiązać taką umowę ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn rozwiązania.

11.    Rozwiązanie przez Klienta lub przez „TERRAVITA” sp. z o.o. Umowy o prowadzenie Konta powoduje usunięcie Konta przez „TERRAVITA” sp. z o.o. oraz utratę przez Klienta wszystkich danych zapisanych na Koncie.

§ 4

Składanie Zamówień

1.       Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem Formularza zamówienia.

2.       Składanie Zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępne jest zarówno dla Klientów, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym, jak również dla Klientów, którzy Konta takiego nie posiadają.

3.       Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”.

4.       Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

5.       W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wykonanie następujących czynności:

a)          wypełnienie Formularza zamówienia,

b)         wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu – w przypadku Klientów, którzy nie składają Zamówienia za pośrednictwem Konta,

c)          wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności – w przypadku Klientów, którzy nie składają Zamówienia za pośrednictwem Konta,

d)         potwierdzenie zamiaru złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,

e)         dokonanie płatności za zamówione Produkty.

6.       Przy składaniu Zamówienia Klient nie posiadający Konta ma możliwość wyrażenia dodatkowo zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w formie newsletterów. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia. Udzielona zgoda może być w każdym czasie odwołana poprzez wysłanie oświadczenia w tym zakresie na adres mailowy: sklep@terravita.pl

7.       Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w § 4 ust. 6 Regulaminu, Klient otrzymuje Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia w formie komunikatu wyświetlanego w Sklepie internetowym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez klienta Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia na adres poczty elektronicznej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a „TERRAVITA” sp. z o.o.

 

§ 5

Termin realizacji Zamówienia oraz dostawa Produktów

1.       „TERRAVITA” sp. z o.o. przystąpi do realizacji Zamówienia najpóźniej w pierwszym Dniu roboczym przypadającym po terminie zapłaty wskazanym w § 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

2.       Dostawa zamówionych Produktów możliwa jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.       Dostawa zamówionych Produktów odbywa się w jeden z następujących sposobów:

a)       odbiór w siedzibie „TERRAVITA” sp. z o.o.,

b)      dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej inPost Express,

c)       dostawa do paczkomatów obsługiwanych przez firmę inPost Paczkomaty.

4.       Z uwagi na właściwości oferowanych Produktów, „TERRAVITA” sp. z o.o. może czasowo wyłączyć wybrane opcje dostawy.

5.       Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu na adres wskazany w Zamówieniu ponosi Klient.

6.       Koszt dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Informacja o wysokości kosztów związanych z wybranym przez Klienta sposobem dostawy podawana jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

7.       Po skompletowaniu Zamówienia przez „TERRAVITA” sp. z o.o. zostanie wysłany do Klienta e-mail z informacją o przekazaniu zamówionych Produktów firmie kurierskiej (w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy wskazanej w ust. 3 lit. b lub c powyżej) lub e-mail z informacją o możliwości odbioru zamówionych Produktów (w przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru Produktów w siedzibie „TERRAVITA” sp. z o.o.).

8.       Odbiór zamówionych Produktów w siedzibie „TERRAVITA” sp. z o.o. powinien nastąpić pod adresem: ul. Szarych Szeregów 48, 60-462 Poznań w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o możliwości odbioru zamówionych Produktów. Odbiór zamówionych Produktów możliwy jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Wydanie zamówionych Produktów nastąpi do rąk osoby, która przy odbiorze wskaże numer Zamówienia oraz imię i nazwisko osoby, na rzecz której Zamówienie zostało złożone.

9.       W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem, wszelkie korzyści oraz ciężary dotyczące Produktu jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi przez „TERRAVITA” sp. z o.o. W takim przypadku „TERRAVITA” sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe w okresie od chwili przyjęcia Produktu do przewozu do wydania Produktu Klientowi oraz za wszelkie opóźnienie w jej przewozie.

 

§ 6

Ceny Produktów

1.       Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.       Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym nie obejmują kosztów dostawy.

3.       „TERRAVITA” sp. z o.o. ma prawo do dokonywania zmian cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów i wycofywania Produktów znajdujących się w jego ofercie, a także do wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

4.       Zmiana ceny danego Produktu nie ma wpływu na cenę tego Produktu w Zamówieniach złożonych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian ceny.

5.       Do każdej przesyłki – zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w trakcie składania Zamówienia – dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Cena wskazana na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT uwzględnia cenę sprzedaży Produktu oraz koszt przesyłki.

 

§ 7

Formy płatności

1.       Formami płatności za zamówione Produkty są:

a)     przelew bankowy,

b)    płatność poprzez system płatności elektronicznych Dotpay.pl,

c)     płatność za pomocą aplikacji mobilnej z wykorzystaniem kodu BLIK.

2.       Rozliczenia transakcji wskazanych w ust. 1 lit. b i c powyżej przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

3.       W przypadku braku zapłaty przez Klienta za Produkty w ciągu 3 Dni roboczych od dnia otrzymania Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane.

4.       Za termin zapłaty uważa się – w zależności od formy płatności – dzień uznania rachunku bankowego „TERRAVITA” sp. z o.o. lub dzień otrzymania od Dotpay.pl potwierdzania uznania rachunku bankowego Dotpay.pl.

 

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

1.       Klient może złożyć reklamację dotyczącą świadczonych przez „TERRAVITA” sp. z o.o. Usług elektronicznych lub reklamację dotyczącą Produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.       Podstawą odpowiedzialności „TERRAVITA” sp. z o.o. w stosunku do Klienta z tytułu wady fizycznej lub prawnej sprzedanego Produktu (rękojmia) są powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny.

3.       Złożenie reklamacji dotyczącej Usługi elektronicznej lub reklamacji dotyczącej Produktu powinno nastąpić w jeden z następujących sposobów:

a)       na adres: „TERRAVITA” sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 48, 60-462 Poznań – w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej,

b)       na adres: sklep@terravita.pl – w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną

4.       Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazywać:

a)          szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i powodu reklamacji,

b)         określenie żądania Klienta, przy czym w przypadku reklamowania Produktów Klient powinien wskazać, czy żąda wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,

c)          dane kontaktowych Klienta składającego reklamację.

Brak podania w zgłoszeniu reklamacyjnym wszystkich w/w elementów nie wpływa na skuteczność reklamacji, może jednak utrudnić lub opóźnić jej rozpatrzenie.

5.       W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej Produktu, „TERRAVITA” sp. z o.o. może zażądać od Klienta dostarczenia Produktu do siedziby „TERRAVITA” sp. z o.o., jeżeli jest to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji (np. dla oceny wad Produktu). W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi „TERRAVITA” sp. z o.o., a w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

6.       „TERRAVITA” sp. z o.o. po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkowuje się do jego treści i powiadamia o tym zgłaszającego reklamację wysyłając na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób podany przez zgłaszającego reklamację.

7.       Jeżeli „TERRAVITA” sp. z o.o. w terminie 14 dni kalendarzowych nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

8.       Odpowiedzialność „TERRAVITA” sp. z o.o. z tytułu rękojmi Produktu wobec Klienta nie będącego Konsumentem jest na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłączona.

 

§ 9

Odstąpienie od umowy

1.       Z uwagi na fakt, że zarówno Umowa o prowadzenie Konta, jak i Umowa sprzedaży, są umowami zawieranymi na odległość, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia zarówno od Umowy sprzedaży, jak i od Umowy o prowadzenie Konta.

2.       Klient będący Konsumentem może odstąpić od umów wskazanych w ust. 1 powyżej w terminie 14 dni od dnia:

a)       zawarcia umowy – w przypadku Umowy o prowadzenie Konta,

b)      objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku Umowy sprzedaży.

3.       Klient będący Konsumentem może odstąpić od umów wskazanych w ust. 1 bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem następujących kosztów:

a)       jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia wskazany w Sklepie Internetowym, „TERRAVITA” sp. z o.o. nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

b)      Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów,

c)       w przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia; jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4.       W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

d)         na adres: „TERRAVITA” sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 48, 60-462 Poznań – w przypadku oświadczenia składanego w formie pisemnej,

e)         na adres: sklep@terravita.pl – w przypadku oświadczenia składanego drogą elektroniczną.

5.       Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.

6.       Odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w sytuacjach wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta.

7.       W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Odstąpienie od Umowy o prowadzenie Konta powoduje usunięcie Konta przez „TERRAVITA” sp. z o.o. oraz utratę przez Klienta wszystkich danych zapisanych na Koncie. Usunięcie Konta następuje w terminie 7 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.

8.       W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient ma obowiązek zwrócić Produkty do „TERRAVITA” sp. z o.o. lub przekazać ją osobie upoważnionej do odbioru przez „TERRAVITA” sp. z o.o. niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Zwrot Produktów powinien nastąpić na adres: „TERRAVITA” sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 48, 60-462 Poznań.

9.       „TERRAVITA” sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, dokonuje zwrotu Klientowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. „TERRAVITA” sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

10.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 10

Sposoby rozstrzygania sporów (sądowe i pozasądowe)

1.         Wszelkie ewentualne spory pomiędzy „TERRAVITA” sp. z o.o. a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia, wzajemnych negocjacji oraz każdorazowo z intencją ugodowego zakończenia powstałego sporu. Jeśli osiągnięcie porozumienia nie będzie możliwe spór rozstrzygany będzie przez:

a)          w przypadku sporu pomiędzy „TERRAVITA” sp. z o.o. a Klientem będącym Konsumentem – sąd powszechny właściwy na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego,

b)         w przypadku sporu pomiędzy „TERRAVITA” sp. z o.o. a Klientem niebędącym Konsumentem – sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę „TERRAVITA” sp. z o.o.

2.         Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z dodatkowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. poprzez:

a)          złożenie wniosku o wszczęcie mediacji przed wojewódzkim inspektoratem Inspekcji Handlowej,

b)         złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,

c)          skorzystanie z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

3.         Szczegółowe informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronach internetowych podmiotów wskazanych w ust. 2 powyżej.

4.         Dodatkowe informacje o możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych metod rozstrzygania sytuacji spornych oraz dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl) lub za pośrednictwem punktu kontaktowego funkcjonującego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (tel.: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl, adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa).

5.         Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez „TERRAVITA” sp. z o.o. zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

§ 12

Własność intelektualna

1.         Wszelkie treści opublikowane w ramach Sklepu Internetowego objęte są ochroną praw autorskich i stanowią wyłączną własność „TERRAVITA” sp. z o.o.

2.         Wykorzystanie w jakimkolwiek zakresie  któregokolwiek z elementów, treści lub zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody „TERRAVITA” sp. z o.o. stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego „TERRAVITA” sp. z o.o. i skutkuje odpowiedzialnością podmiotu naruszającego.

 

§ 13

Dane osobowe

1.         Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje na zasadach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.

2.         Administratorem danych osobowych Klientów jest „TERRAVITA” sp. z o.o.

3.         Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu.

 

§ 14

Zastrzeżenia

1.       „TERRAVITA” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a)       zmiany cen oraz ilości produktów dostępnych w Sklepie w ciągu dnia,

b)       wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu Internetowego.

2.       „TERRAVITA” sp. z o.o. nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Sklepu Internetowego oraz nieprzerwanego dostępu do Usług elektronicznych i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu Internetowego i Usług elektronicznych. Sklep Internetowy może być okresowo niedostępny w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych, koniecznością dostosowania Sklepu Internetowego do przepisów prawa lub poprawą bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych.

3.       „TERRAVITA” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Klienta z sieci Internet, w tym w szczególności za działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania oraz inne sposoby możliwego naruszenia bezpieczeństwa oprogramowania, danych lub urządzeń Klienta. oraz za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Klienta wskutek korzystania ze Sklepu Internetowego, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez „TERRAVITA” sp. z o.o.

4.        „TERRAVITA” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w wyniku skorzystania z Usług elektronicznych przez osoby nieuprawnione.

5.       Odpowiedzialność „TERRAVITA” sp. z o.o. w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, powstała na jakiejkolwiek podstawie prawnej jest ograniczona łącznie (pojedyncze roszczenie i wszystkie roszczenia łącznie) do kwoty 1.000 PLN. „TERRAVITA” sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem wyłącznie z tytułu rzeczywiście poniesionej szkody, a nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

6.       „TERRAVITA” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia Sklepu Internetowego.

 

§ 15

Zmiany Regulaminu

1.       „TERRAVITA” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2.       „TERRAVITA” sp. z o.o. poinformuje Klientów posiadających Konto o zmianie Regulaminu przesyłając maila z załączonym zmienionym Regulaminem oraz informacją o zmianie Regulaminu oraz o możliwości wypowiedzenia Umowy o prowadzenie Konta w terminie 14 dni od daty otrzymania maila w przypadku niewyrażenia zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy o prowadzenie Konta, stosuje się postanowienia zawarte w § 3 ust. 9 zdanie drugie i ust. 12 Regulaminu.

3.       W stosunku do Klientów nieposiadających Konta wiążący jest Regulamin obowiązujący w chwili  składania Zamówienia.

 

§ 16

Postanowienia końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się prawo polskie.

2.       Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, „TERRAVITA” sp. z o.o.  będzie komunikować się z Klientem drogą mailową.

3.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2018 roku.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

„TERRAVITA” spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

ul. Szarych Szeregów 48

60-462 Poznań

 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o prowadzenie Konta / Umowy sprzedaży następujących Produktów:

……………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia Umowy o prowadzenie Konta (założenia Konta) / data odbioru Produktów

……………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta

……………………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta

……………………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………………………..

Data

……………………………………………………………………………………………………………..