Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli. Ochrona Państwa danych osobowych i działanie zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie przestrzegania Państwa prawa do samostanowienia informacyjnego w kwestii zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Poniżej zawarliśmy informacje, które mają na celu zapoznanie Państwa z danymi zbieranymi i przetwarzanymi w odniesieniu do korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1. Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Państwu, jako Użytkownikom naszej strony internetowej, ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.).

 

§ 2. Administrator, dane i kontakt

 

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest „TERRAVITA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Szarych Szeregów 48, 60-462 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028540, NIP 781-00-09-491, REGON 630013822, numer rejestrowy BDO: 000019181, o kapitale zakładowym w wysokości 62.589.000,00 zł, (dalej: Administrator).

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

·         korespondencyjnie, na adres: ul. Szarych Szeregów 48, 60-462 Poznań;

·         mailowo, na adres: office@terravita.pl.

 

§ 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dane i kontakt

 

1.       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego mogą się Państwo zwrócić we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych:

Kontakt z Inspektorem możliwy jest:

·         korespondencyjnie, na adres: ul. Szarych Szeregów 48, 60-462 Poznań;

·         mailowo, na adres: iod@terravita.pl.

2.       Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny jest za czuwanie i monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących z tego tytułu.

 

§ 4. Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 

1.       Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które otrzymamy od Państwa w związku z transakcjami z nami dokonywanymi lub podczas kontaktów z nami. Są to dane, które zostają nam udostępnione w związku z zawieranymi z nami umowami lub wystąpieniem do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem. Swoje dane udostępniają nam Państwo również podejmując z nami korespondencję, wyrażając zgodę na subskrypcję newslettera lub na wzięcie udziału w konkursie, loterii, złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym, czy też prośby o udzielenie informacji.

2.       Mogą zostać Państwo poproszeni o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Państwa jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania użytkownika.

3.       Jeżeli dokonają Państwo płatności za produkty zakupione w naszym sklepie internetowym za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy również w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła. Będziemy także przetwarzać dane dotyczące rachunku bankowego, na który będziemy dokonywać zwrotów należności na Państwa rzecz.

4.       Jeśli zgłosili Państwo swój udział w konkursie organizowanym w ramach strony, zgromadzone w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane dla celów związanych z konkursem, w którym wzięli Państwo udział. Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Regulamin konkursu.

5.       Dane osobowe zamieszczone przez Państwa w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

6.       W przypadku złożenia zamówienia na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub innego sposobu wyrażenia zgody na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Państwu newslettera.

7.       W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez Administratora zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień.

8.       Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową również bez podawania żadnych danych osobowych. Podczas korzystania z naszej strony wyłącznie w celach informacyjnych, za każdym razem, gdy wywoływana jest strona internetowa, serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który na przykład zawiera nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje połączenie.

9.       Dane zbierane automatycznie przez serwer, podczas korzystania ze strony wyłącznie w celach informacyjnych są analizowane jedynie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszych usług. Na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w prawidłowym przedstawieniu naszej oferty, która dominuje w zakresie równoważenia interesów. Dane te nie pozwalają nam na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby.

10.   Możemy zbierać również Państwa dane behawioralne, czyli odnoszące się do Państwa zachowań. Są to dane dotyczące dokonywanych przez Państwa transakcji, składanych reklamacji, historii korespondencji i kontaktów z nami, Państwa aktywności na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku), takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te możemy łączyć z innymi Państwa danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać zwłaszcza w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, wsparcia obsługi klienta oraz w celach marketingowych.

 

 § 5. Zasady przetwarzania danych osobowych

 

1.       Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, nie jest ono obowiązkiem ustawowym oraz może być jedynie wymogiem umownym.

2.       Podanie przez Państwa pewnych danych osobowych może być niezbędne do:

·         zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. w przypadku dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym lub zakładania konta internetowego;

·         wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;

·         otrzymywania newslettera;

·         rozpatrzenia przez nas spraw kierowanych do Działu Obsługi Klienta lub Działu Reklamacji;

·         obsługi odstąpienia od umowy i wykonania naszych obowiązków z tego tytułu.

 

We wskazanych wyżej przypadkach, niepodanie danych osobowych, może spowodować, że między innymi:

·         nie będzie możliwe dokonanie zakupu w naszym sklepie internetowym lub założenie konta internetowego;

·         nie będzie możliwe dostarczanie newslettera;

·         nie będzie możliwe wystawienie faktury i dokonanie rozliczeń podatkowych;

·         nie będzie możliwe rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację czy odstąpienie od umowy;

3.       Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy lub dokonania innych czynności z nami zawarty jest w formularzach stosowanych na naszej stronie internetowej lub innych naszych dokumentach lub ich wzorach, np. reklamacji, odstąpienia od umowy.

4.       Możemy też prosić Państwa o dane opcjonalne, które są potrzebne abyśmy mogli np. zadzwonić do Państwa na podany numer i uzgodnić szczegóły dostawy produktów, np. konkretny dzień i godzinę dostawy zamówionego towaru.

 

§ 6. Cel, podstawa i czas przetwarzania danych osobowych

 

1.       Państwa dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

·         podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy (np. w celu wyceny usługi lub poinformowania Państwa o dostępności produktu) - art. 6 ust. 1 lit. b RODO:

- przez czas niezbędny do wykonania tych działań;

·         zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO:

- przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

·         wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO obejmujących:

a)      obowiązki z tytułu rękojmi za wady:

- przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

b)      obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy:

- przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;

c)       obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości:

- do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;

d)      przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych:

- przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

·         realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - występujących w przypadku:

a)      ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń:

- do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

b)      tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych: - przez okres trwania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

c)       zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji:

- przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

d)      wsparcia obsługi klienta:

- przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań na żądanie w przypadku nie zawarcia umowy;

e)      w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych:

- przez okres trwania umowy;

f)       ochrony przed próbami oszustwa:

- przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;

g)      zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia:

- przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

2.       Państwa dane możemy przetwarzać także na podstawie:

·         udzielonej nam zgody w celach w niej określonych:

- do czasu wycofania zgody,

·         po wycofaniu zgody:

- do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla wykonania obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3.       W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być podejmowane w szczególności takie czynności jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.

 

§ 7. Przekazywanie danych osobowych

 

Przekazane przez Państwa dane możemy przekazać:

·         naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Państwa rzecz;

·         podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczącym
w wykonywaniu naszych czynności, tj.:

- naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta;

- agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;

- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną;

- agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

·         innym administratorom będącym:

- agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych;

- podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;

- podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;

- podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

·         w przypadku prawnego obowiązku lub uzasadnionego interesu Administratora zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji o Państwa danych osobowych właściwym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

·         w przypadku kiedy będzie to konieczne dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli do „państw trzecich”. W takich przypadku gwarantujemy bezpieczeństwo danych poprzez zawarcie stosownych umów z podmiotami ze wskazanych krajów, zawierających klauzule gwarancji bezpieczeństwa danych osobowych.

 

§ 8. Prawa osób, których dane są przetwarzane

 

1.       W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

·         dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

·         sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

·         ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

·         usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

·         przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

Jeśli chcą Państwo skorzystać, z któregoś z przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem email: iod@terravita.pl.

2.       W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.       Mają Państwo prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

4.   Mogą Państwo w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, wysyłając email na adres sklep@terravita.pl o treści: rezygnuję z newslettera. Warunkiem skutecznego wypisania jest wysłanie wiadomości email z adresu, który znajduje się w bazie newslettera. 

 

§ 9. Pliki cookies – ciasteczka

 

1.       Na naszych stronach internetowych (www.terravita.pl, www.terravitapro.pl, www.sklep.terravita.pl, www.chocosticks.pl) używamy plików cookies.

2.       Pliki cookies nazywane również „ciasteczkami” są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www i przechowywanymi przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych i tym samym ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron www.

3.       Informacji pochodzących z plików cookies używamy, aby móc zaprojektować i wyświetlić stronę internetową w optymalny i w sposób zgodny z Państwa preferencjami. Na urządzeniu użytkownika identyfikowany jest wyłącznie plik cookie. Poza tym zakresem, dane osobowe zapisywane będą tylko za wyraźną zgodą użytkownika lub jeśli jest to bezwzględnie konieczne, aby móc korzystać z usługi oferowanej i dostępnej dla użytkownika.

4.       Informacje gromadzone pod postacią plików cookies dotyczą między innymi adresu IP, dostawcy usług internetowych, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o dacie i czasie i lokalizacji.

5.       Dane pochodzące z plików cookies służą do monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron, aby usprawniać ich funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

6.       Pliki cookies identyfikują użytkownika, co pozwala dopasować treści witryn, z których korzysta do jego potrzeb i preferencji. Umożliwia to również odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

7.       Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody dla użytkowników korzystających z naszych serwisów www i móc optymalizować je zgodnie z ich potrzebami.

8.       W celu monitorowania informacji o użytkownikach korzystamy z narzędzi firmy  Google takich jak Google Analytics, które rejestrują zachowanie użytkowników na stronach www.

9.       Korzystamy również z narzędzi udostępnionych przez firmę Facebook (Facebook Custom Audiences – „Facebook pixel”) oraz firmę Google (Google AdWords, Google Remarketing) służących do kierowania reklam online oraz remarketingu. Jako reklamodawca jesteśmy zainteresowani, aby wyświetlać użytkownikowi reklamy, które są dla niego interesujące, tak aby nasza strona internetowa była dla niego bardziej atrakcyjna oraz by uzyskać lepszą efektywność przekazów reklamowych. Narzędzia te umożliwiają nam również ponowny kontakt z użytkownikiem, który odwiedził naszą stronę internetową poprzez wyświetlenie mu reklam na innych stronach internetowych lub wyświetlenie reklam odpowiadających jego zainteresowaniom (na portalach Facebook i Instagram, jeśli jest ich użytkownikiem). Działania te oparte są właśnie na plikach cookies.

10.   Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez firmę Google lub firmę Facebook należy zapoznać się z Politykami Prywatności tychże firm, które dostępne są pod poniższymi linkami:

·         Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

·         Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

11.   Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy następujące pliki cookies:

·         wymagane pliki cookies – pliki umożliwiające korzystanie z naszych stron internetowych zgodnie z przeznaczeniem. Są to tzw. pliki pierwszej strony, czyli takie,  z których wszystkie informacje zostaną zwrócone na nasze strony internetowe;

·         funkcjonalne i wydajnościowe pliki cookies – umożliwiają one przechowywanie na naszych stronach internetowych informacji już dostarczonych (takich jak np. wybór języka, regionu, rozmiaru czcionki itd.). Dzięki tym plikom niektóre ustawienia wybrane raz przez użytkownika zostają „zapamiętane”, co ułatwia oferowanie ulepszonych i bardziej spersonalizowanych rozwiązań;

·         pliki cookies oparte na wyraźnej zgodzie – będą przez nas używane jedynie za wyraźną zgodą użytkownika. Przykładem są marketingowe pliki cookies. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania, w celu wyświetlania konkretnych reklam na naszych stronach, informacji, które uzyskaliśmy za pomocą plików cookies z anonimowej analizy zachowania użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Jesteśmy przekonani, że użytkownicy czerpią z tego korzyści, ponieważ dzięki temu oglądają reklamy lub treści, które zostały dopasowane do ich zainteresowań ustalonych w oparciu o historie przeglądania strony. Dzięki temu użytkownik zobaczy mniej losowych reklam lub treści, które mogą dla niego być mniej interesujące. Marketingowe pliki cookies pochodzą od zewnętrznych firm reklamowych (pliki cookies podmiotów trzecich) i są wykorzystywane do zbierania informacji o stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika, w celu tworzenia ukierunkowanych na grupę reklam dla tego użytkownika.

12.   Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

13.   Na naszych stronach internetowych obecne są przekierowania do kanałów Social Media takich jak Facebook, Instagram (należące do firmy Facebook) czy Youtube (należący do firmy Google). Informujemy, że nasza współpraca z wymienionymi podmiotami nie oznacza, że posiadamy jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie czy zawartość tychże serwisów. Portale te działają niezależnie od nas i stosują własne metody i reguły ochrony danych osobowych. Dlatego korzystając z ich usług należy zapoznać się z właściwymi dla nich Politykami Prywatności, które dostępne są pod linkami podanymi w § 3 punkcie 8.

 

§ 10. Bezpieczeństwo danych

 

1.       Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2.       Dostęp do przetwarzania Państwa danych osobowych ma tylko ograniczona liczba pracowników Administratora, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez Terravita, jako Administratora danych.

§ 11. Zmiany Polityki Prywatności

 

1.       Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności
w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne serwisów www, nowe funkcjonalności lub modyfikacje.

2.       Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawić Państwa praw nabytych i będą one odnosiły skutki jedynie na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.

3.       Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą udostępniane na niniejszej stronie.